Archive for mai 4th, 2023

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE OCUPARE A UNUI  POST VACANT DE ÎNGRIJITOR PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

 

 Nr. 1066/04.05.2023

 

 

În temeiul dispozițiilor H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri, Școala Gimnazială Nr. 113, cu sediul în București, strada Parincea nr. 4, sector 4, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual de îngrijitor, vacant pe perioadă nedeterminată, din cadrul serviciului administrativ.

 

               Denumirea postului, număr posturi, perioada contractuală:

                Îngrijitor  – 1 post contractual vacant pe perioadă nedeterminată.

 

               Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs (conf. art 35 din HG nr. 1336/2022):

 • Cerere de înscriere la concurs, formular tipizat (anexa nr. 2, HG nr. 1336/2022) se va completa la sediul unității școlare;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, după caz;
 • copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării  concursului;
 • certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 • curriculum vitae, model European;

      Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, documentele care atestă vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.

 

               Locul de depunere a dosarului de concurs şi datele de contact:

 

Dosarul se depune la sediul Școlii Gimnaziale nr.113, cu sediul în București, strada Parincea nr. 4, sector 4.

Persoana de contact: Petrache Mădălina – secretar șef, telefon 021/332.23.47

 

Condiţiile generale pentru ocuparea postului:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii republicat cu modificările şi completările ulterioare;
 4. stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza  adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului:

 1. studii minime: studii generale/medii;
 2. vechimea în muncă: minim 3 ani;
 3. spirit de inițiativă, comunicare, lucru în echipă, rezistență la stres

 

Bibliografie:

 

 1. Legea nr. 319 din 14.07.2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă (publicată în Monitorul Oficial nr. 646/26.07.2006)- Cap.4 – Obligaţiile lucrătorilor ;
 2. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; Cap. 1-2
 3. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar-Titlul IV-Personalul unităţii de învăţământ-cap.I-IV
 4. Fișa postului pentru îngrijitor – se regăsește la avizierul și pe site-ul unității de învățământ scoala113.ro

 

Tematica:

 

 1. Reguli de efectuare a curățeniei în instituția de învățământ;
 2. Noțiuni fundamentale de igienă;
 3. Atribuțiile prevăzute în fișa postului;
 4. Obligațiile salariaților conform Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 5. Obligațiile salariaților conform Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006.

 

Tipul probelor de concurs, data și locul de desfășurare:

 

Depunerea dosarelor se va face până cel târziu la data 29.05.2023, ora 15,00 la sediul Școlii Gimnaziale nr.113, str.Parincea nr.4, sector 4, București.

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa la tel. 021/3322347

 

Probă practicăo oră, va avea loc în data de 08.06.2023, ora 9,00, la sediul Școlii Gimnaziale nr.113 str. Parincea nr.4, sector 4, București

 

Interviul – 30 minute, va avea loc în data 09.06.2023 , ora  10,00, la sediul Școlii Gimnaziale nr.113 str. Parincea nr.4, sector 4, București

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

pentru un post contractual vacant de îngrijitor, pe perioadă nedeterminată

 

 

Nr.

crt

  Etapizarea activităţii Data/ ora Contact
1 ETAPA I Depunerea dosarelor de concurs data limită de depunere a dosarelor este 29.05.2023, ora 15,00

dosarele se pot depune zilnic la secretariatul unității, în intervalul orar 9,00 – 15,00

021/3322347

Între orele 9,00-15,00

e-mail:

scoala113@s4.ismb.ro

2 Selecţia dosarelor de concurs 30.05.2023  
3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 30.05.2023                          ora 16:00  
4 Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs 31.05.2023       

intervalul orar

 8,30 – 16,30

021/3322347

Între orele 8,30-16,30

e-mail:

scoala113@s4.ismb.ro

5 Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor şi afişarea rezultatelor 05.06.2023/ ora 16,30  
6 ETAPA II Proba practică 08.06.2023/ ora 9,00
7 Afișarea rezultatelor la proba practică

 

08.06.2023/ora 14,00  
8 Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei practice 08.06.2023                     intervalul orar                14:00 – 17:00

 

021/3322347

Între orele 11,00-18,00

e-mail:

scoala113@s4.ismb.ro

9 Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul probei practice şi afişarea rezultatelor 08.06.2023/ ora 18:00  
10 ETAPA III

 

 

Susţinerea probei interviu 09.06.2023/ ora 10,00  
11 Afişarea rezultatului la interviu 09.06.2023                        ora 14:00  
12 Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul interviului 09.06.2023                     intervalul orar                14:00 – 17:00 021/3322347

Între orele 12,00-18,00

e-mail:

scoala113@s4.ismb.ro

13 Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul interviului şi afişarea rezultatelor finale ale concursului 09.06.2023/ ora 18:00 La avizierul Școlii Gimnaziale nr.113 si pe site-ul unității de învățământ www.scoala113.ro

 

 

DIRECTOR,

Prof. DAIA IULIANA MARIA

 

 

 

                                             

                                                               FISA POSTULUI PERSONAL INGRIJITOR

 1. Denumirea compartimentului: administrativ
  2. Denumirea postului: Ingrijitor
  3. Numele si prenumele salariatului: ………………………………………………………………………………………
  4. Se subordoneaza: director, membrii C.A., administrator, profesor de serviciu
  5. Relatii de colaborare: personalul de intretinere, mecanic
  6 Responsabilitati si sarcini de serviciu sunt obligatorii, reprezentând o norma de bază:
 2. Se prezinta la serviciu cu 15 minute inainte de inceperea serviciului, odihnit, apt pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu, semneaza condica de prezenta si se prezinta la conducerea scolii pentru a se informa asupra problemelor care trebuie rezolvate si a prioritatii acestora. In cazul in care administratorul, conducerea scolii constata ca  muncitorul nu este apt (este: obosit, sub influenta bauturilor alcoolice/ stupefiante),acesta/aceasta va lua masurile corespunzatoare legislatiei in vigoare.
 3. Gestioneaza bunurile:
 • preia sub inventar de la administrator bunurile din clase, holuri, spatii sanitare si raspunde de pastrarea si folosirea lor in conditii normale;
 • preia periodic materialele pentru curatenie, pe care le foloseste conform destinatiei acestora si in dozajul corespunzator. Administratorul verifica aceste aspecte.
 • raspunde de bunurile personale ale elevilor aflate in salile de clasa pe perioada cat acestia sunt la alte activitati sau/si a celor pe care elevii le lasa/uita, in sala de clasa dupa orele de program.
 1. Efectueaza lucrari de ingrijire a sectorului:
 • maturat, spalat, stergerea prafului;
 • spalarea dupa fiecare pauza a bailor, dupa pauza mare, a holurilor si rade guma de mestecat;
 • scuturarea presurilor (unde este cazul);
 • spalatul usilor, geamurilor, chiuvetelor, faiantei, mozaicurilor;
 • pastreaza instalatiile sanitare in conditii normale de functionare;
 • executa lucrari de vopsire (cand este cazul);
 • curatenia salilor de clasa (zilnic) folosind galeti si carpe pe culori specifice pentru holuri, toalete si sali conform graficelor afisate;

4.Conserva bunurile:

 • controleaza zilnic usile, geamurile, mobilierul, dusurile, robinetele si semnaleaza defectiunile constatate administratorului sau mecanicului de intretinere.
 1. In perioada vacantelor scolare ingrijitorul poate primi si urmatoarele sarcini:
 • Executarea unor lucrari de: peisagistica, zugraveli, vopsitorie, amenajari interioare si exterioare, acoperirea unor portiuni cu beton, varuirea pomilor/a bordurelor aleilor, plantarea pomilor fructiferi si a pomilor ornamentali etc;
 • Curatenia lotului si curtii scolii, taierea de intretinere a pomilor, taierea ierbii de pe zonelor vezi etc ;
 1. In timpul serviciului ingrijitorul are si sarcina de a supraveghea  si informa administratorul /conducerea scolii  de prezenta persoanelor straine in spatiile apartinand scolii  precum si informarea conducerii scolii de unele aspecte privind comportamentul violent/distructiv al elevilor pe timpul pauzelor.
 2. Program (orientativ):
Schimb 1 6:30 – 8.30  curatenia in scoala; grupuri sanitare, sala sport
8.30-11.00  curatenia in scoala  grupuri sanitare si in jurul cladirii
11.00-11.30 pauza de masa;
11.30-13.00 continuarea curateniei in restul spatiilor;
Tura comuna 14.00 – 14.30 curatenie  generala comuna spatiile  exterioare ale cladirilor scolii;
Schimb 2 14.00 – 16.00   curatenia in scoala;
16.00-17.30   curatenia in scoala si in jurul cladirii curatenia;
18.00 – 18.30   incuierea usilor de acces , pauza masa;
18.00 – 22.00  curatenia in salile de clasa si pe coridoare , stergerea prafului, verificarea geamurilor, a grupurilor sanitare;

 

 1. In functie de nevoile specifice ale unitatii, salariatul se obliga sa indeplineasca si alte sarcini repartizate de conducerea unitatii in conditiile legii.
 2. Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a sarcinilor de serviciu, stabilite prin fisa postului, atrage dupa sine sanctionarea legala.
 3. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:
  – Sanctiunile se aplica conform Regulamentelor Interne si Codului Muncii in vigoare;

Toate obligatiile, drepturile si sanctiunile ce decurg din aceasta fisa a postului sunt valabile pentru intreaga perioada in care persoana este angajata.

11. Toate obligatiile, drepturile si sanctiunile ce decurg din aceasta fisa a postului sunt valabile pentru intreaga perioada in care persoana este angajata.

Criterii de evaluare: sunt precizate în fisa de evaluare  conform sarcinilor specificate in fisa postului.

Raspunderea  disciplinara. Se face conform legislatiei in vigoare

 

Salariat,